ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА

На 14 март 2011г. между Община Димитровград, в качеството си на Водещ партньор и Управляващия орган на Европейската програма за териториално сътрудничество “Гърция –България 2007-2013г.” - Министерството на икономиката, конкурентноспособността и корабоплаването, се подписа договор No. B1.32.05 за изпълнение на проект “Разнообразяване на туристическите атракции и продукти в трансграничния регион - Международен киноложки и развлекателен център „Марица” – Димитровград /CYNOLOGY CENTRЕ/”.

phoca thumb l dsc06171
Проектът е в съответствие с
Приоритетна ос 3: Конкурентноспособност и човешки ресурси, Област на интервенция: 3.2. Насърчаване на предприемачеството и на действия във връзка с преструктурирането на икономиката.

Изпълнението на този проект ще допринесе за насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм в региона (по-специално в областта на киноложкия спорт) и създаването на трансгранични мрежи за сътрудничество между киноложките организации. В резултат на това, ще се постигне ефективен обмен на ноу-хау в сферата на кинологията

Партньор на Община Димитровград е Община Александруполис, Република Гърция. 

 

 

Партньори

 

Институции

 

Страна

Общ допустим бюджет

Принос на ЕФРР

(85%)

Национален принос

(15%)

Водещ партньор

Община Димитровград

България

444 479.03

377 807.17

66 671.86

Партньор 2

Община Александруполис

Гърция

 75 336.00

 64 035.60

11 300.40

 

Общ бюджет на проекта

 

519 815.03

 

441 842.77

 

77 972.26

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът "Диверсификация на турстическите атракции и продукти в трансграничния регион – Международният киноложки и развлекателен център "Марица" Димитровград” цели да подобри трансграничното сътрудничество в областта на икономическото развитие в трансграничния регион чрез инвестиране в алтернативни туристически атракции в Община Димитровград и създаване на мрежа за трансгранично сътрудничество с гръцките организации за насърчаване развитието на киноложкия спорт в региона. Бенефициентът е Община Димитровград, а нейният партньор е Община Александруполис, Република Гърция. Реализацията на проекта се подкрепя от местната Киноложка асоциация /КА/ "Тракия" – Димитровград, като участник в проекта, чрез предоставяне на ноу-хау и обмен на добри практики.

Проектът включва гъвкави и инвестиционни дейности. Инвестиционните дейности са свързани с изграждането на подходяща инфраструктура в парк "Марица" - създаване на два отделни района за провеждане на състезания, изложби и обучение на кучета; създаване на услуга за изграждане на теоретично обучение на инструктори и собственици на кучета със специална цел; доставка на необходимото оборудване. Освен това, проектът включва създаване на система от програми за обучение на кучета, реализация на съвместни маркетингови действия – изследвания и анализи; трансгранични срещи за обмен на опит; международна киноложка изложба в Димитровград. За да се осигури устойчивост на проекта, се предвижда  създаване на Комитет с членове - представители на Община Димитровград, Община Алексанруполис и местни подкрепящи организации, както и други частни партньори за управление на Международния киноложки център.

Црез реализацията на проекта ще се създадат по-добри уловия за развитието на киноложкия спорт чрез създадени мрежи за трасгранично сътрудничество за обмен на опит и ноу-хау.

Проектът е фокусиран върху следните целеви групи: туристически агенции и предприемачи от двете страни на границата; експерти в областта на кинологията; професионални треньори и инструктори на кучета; български и гръцки киноложки организации и  клубове; лицензирани развъдници на кучета; местни и общински власти; гражданите на град Димитровград.

Периодът на реализация на проекта е 18 месеца, а бюджетът - 519 815, 03 евро.